Geoparky

Geopark predstavuje územie obsahujúce jedno, alebo viac miest vedeckej dôležitosti nielen z geologického aspektu, ale aj z hľadiska jeho archeologickej, ekonomickej alebo kultúrnej osobitosti európskeho významu.

Kontakty:

Ministerstvo životného prostredia SR

MŽP SR – Sekcia geológie a prírodných zdrojov
Nám. Ľ Štúra 1, 812 35 Bratislava

Slovenská agentúra životného prostredia

SAŽP – Odbor starostlivosti o vidiecke životné prostredie
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica