Európska sieť geoparkov

Home / Európska sieť geoparkov

Európska sieť geoparkov (European Geoparks Network – EGN) vznikla v roku 2000, jej zakladajúcimi členmi boli štyri geoparky: z Francúzska, Veľkej Británie, Nemecka a Španielska. Základným cieľom siete je zaistiť trvalo udržateľný rozvoj územia geoparkov využívaním geologického dedičstva daného územia, najmä prostredníctvom rozvoja geoturistiky, ochrany geologickej diverzity a vzdelávania, ako aj samotného presadzovania spoločných záujmov na európskej aj medzinárodnej úrovni, založeného na holistickom prístupe k ochrane prírodného a kultúrneho dedičstva Zeme.

V roku 2001 EGN podpísala s Divíziou vied o Zemi UNESCO dohodu o spolupráci, ktorá neskôr v roku 2004 vyústila do podpísania Madonieskej deklarácie a samotného vzniku Globálnej siete geoparkov (Global Geopark Networks – GGN). Sekretariátom tejto siete sa stala Division of Ecological and Earth Sciences UNESCO v Paríži. Na základe týchto dohôd je aplikované pravidlo, že územie zaradené do EGN sa stáva členom GGN.

K februáru  2022 má EGN 94 členov z 28 európskych krajín.

Web stránky európskej siete: www.europeangeoparks.org

Mapka členov EGN: