O webovom sídle

Home / O webovom sídle

Geoparky predstavujú územia vedeckej dôležitosti nielen z pohľadu geologického (neživá príroda), ale aj biologického (živá príroda) a tiež z pohľadu archeologickej, montanistickej, kultúrno-historickej či etnografickej osobitosti a rozmanitosti (kultúrna zložka krajiny). Sú budované v súlade so stratégiou udržateľného rozvoja, majú potenciál pre vedecký výskum a slúžia na environmentálnu propagáciu, vrátane vzdelávania. Majú významný aspekt pre miestny rozvoj smerujúci k novým ekonomickým a kultúrnym aktivitám regiónu (prírode blízky a udržateľný turizmus), paralelne s úsilím ochrany a zachovania bohatstva geo- a biodiverzity.

Webová stránka www.geopark.sk, prevádzkovaná organizáciou Slovenská agentúra životného prostredia má predovšetkým informačný charakter a slúži pre všetky zainteresované subjekty od Ministerstva životného prostredia SR a jeho rezortných organizácií, cez geoparky Slovenska až po samosprávy, inštitúcie späté so životným prostredím a cestovným ruchom, univerzity, školy, ako  aj návštevníkov regiónov či záujemcov o túto problematiku.

Na stránke pravidelne zverejňujeme a aktualizujeme informácie o etablovaných a pripravovaných geoparkoch Slovenska, aktivitách Slovenskej agentúry životného prostredia a manažmentov jednotlivých geoparkov v prepojení na Sieť geoparkov Slovenskej republiky. Sú tu sprístupnené všetky do súčasnosti platné koncepčné a strategické dokumenty prijaté Vládou SR, ale aj rôzne propagačné a osvetové materiály publikované z priestoru Slovenska. Stránka poskytuje tiež dôležité informácie o geoparkoch zaradených do Európskej siete geoparkov a Svetovej siete geoparkov UNESCO, ich zriadení, aktivitách či podujatiach. Všetky informácie sú dostupné v slovenskej, anglickej a nemeckej jazykovej verzii.