Workshop Zemplín

Home / Workshop Zemplín

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) a Medzirezortná komisia Siete geoparkov Slovenskej republiky v spolupráci so Združením Tokajská vínna cesta a Okresným úradom Trebišov (OÚ Trebišov), zrealizovali v obci Malá Tŕňa dňa 19. decembra 2016 Workshop pre zainteresovanú verejnosť týkajúci sa perspektívy vybudovania geoparku na území Zemplín. Uvedený workshop bol organizovaný na základe uznesenia vlády SR č. 480 z 19. októbra 2016 k Správe o území Zemplín s perspektívou jeho začlenenia medzi geoparky, ako súčasť informačnej kampane MŽP SR a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MDVaRR SR) k schválenému materiálu. Workshopu sa zúčastnilo cca 30 stakeholderov (Splnomocnenec vlády pre NRO, MŽP SR, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mesto Trebišov, OÚ Trebišov, Združenie Tokajská vínna cesta, Fakulta BERG Technickej univerzity v Košiciach, organizácie cestovného ruchu, vinári a iní lokálni aktéri cestovného ruchu). V programe odznelo sedem zaujímavých prednášok s diskusiou, pričom účastníkom boli poskytnuté rôzne strategické a propagačné materiály MŽP SR a MDVaRR SR.