Akčný plán pre implementáciu opatrení na zabezpečenie realizácie aktualizovanej Koncepcie geoparkov SR

Home / Akčný plán pre implementáciu opatrení na zabezpečenie realizácie aktualizovanej Koncepcie geoparkov SR

V rámci Plánu hlavných úloh Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky predložila v decembri 2015 sekcia geológie a prírodných zdrojov na interné pripomienkové konanie materiál „Akčný plán pre implementáciu opatrení na zabezpečenie realizácie aktualizovanej Koncepcie geoparkov SR“ (akčný plán), ktorý bol následne v januári 2016 schválený na Porade vedenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Akčný plán bol vypracovaný na základe opatrenia č. 4 „Aktualizácie Koncepcie geoparkov SR“ (koncepcia), ktorú schválila vláda Slovenskej republiky svojim uznesením č. 15 zo 7. januára 2015, pričom uvádza analýzu východiskovej situácie vo vzťahu k SWOT analýze, ktorá bola všeobecne spracovaná pre všetky základné oblasti ovplyvňujúce problematiku geoparkov a definuje opatrenia na zabezpečenie realizácie koncepcie a špecifikáciu aktivít v rámci nich.

Implementáciou opatrení vyplývajúcich z uvedenej koncepcie sa výrazne napomôže k dosiahnutiu základného cieľa, ktorým je fungujúca a trvalo udržateľná forma popularizácie a poznávania najvýznamnejších geotopov, ako aj ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva pre budúce generácie.

Na stiahnutie: Akčný plán pre implementáciu opatrení na zabezpečenie realizácie aktualizovanej Koncepcie geoparkov SR