Geoparky a slovenské predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine – rokovanie zástupcov národných komisií geoparkov krajín V4

Home / Geoparky a slovenské predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine – rokovanie zástupcov národných komisií geoparkov krajín V4

Geoparky sú dôležité územia nielen z hľadiska geologického (neživá príroda) a biologického (živá príroda) výskumu, ale aj z hľadiska archeológie, banskej geológie, kultúry, histórie a etnografických špecifík a rozmanitostí (kultúrna zložka krajiny). Sú zriaďované v súlade so stratégiou udržateľného rozvoja, ponúkajú výskumný potenciál, pomáhajú propagovať environmentalistiku a uľahčujú vzdelávanie. Geoparky podporujú miestny rozvoj v zmysle nových hospodárskych a kultúrnych regionálnych aktivít (prírode blízky a udržateľný cestovný ruch) a zároveň pomáhajú chrániť a zachovávať geodiverzitu a biodiverzitu.

Pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine sa pod záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Medzirezortnej komisie Siete geoparkov Slovenskej republiky, Slovenskej agentúry životného prostredia a Slovenského banského múzea uskutočnilo (9. – 11. mája 2023) rokovanie zástupcov národných komisií geoparkov krajín V4 v historických priestoroch Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici.

Rokovanie otvoril a viedol predseda Medzirezortnej komisie siete geoparkov SR Patrik Pachinger s cieľom vytvoriť rámec dlhodobej a stabilnej spolupráce v oblasti zakladania, fungovania a rozvoja moderných území, ktoré geoparky v jednotlivých krajinách predstavujú. Týmto tematickým zameraním bolo dané rokovanie mimoriadne unikátne, čím sa podarilo prezentovať nielen geoparky Slovenska, ale aj jeho výnimočnú geodiverzitu.

Súčasťou rokovania boli aj odborné terénne exkurzie v území Banskoštiavnického geoparku, počas ktorých mali možnosť účastníci navštíviť expozície geoparku vybudované tak v exteriéroch, ako aj interiéroch významných partnerov. Boli nimi napr. Náučná geologická expozícia v priestoroch Banského múzea v prírode, Náučný geologický chodník Paradajs, Expozícia baníctva na Slovensku, či Expozícia virtuálnej reality.

Zástupcovia národných komisií geoparkov krajín V4 záverom rokovania pristúpili k slávnostnému aktu podpísania memoranda o spolupráci geoparkov krajín Vyšehradskej skupiny, čím položili základy ďalšej významnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a jej najbližšími susedmi.

Pri tejto príležitosti bola predstavená i odborná, populárno-náučná publikácia Geotopy Banskoštiavnického geoparku – vulkanizmus a stavba územia. Prostredníctvom prehľadných popisov, doplnených názornými grafickými a mapovými ilustráciami, predstavuje geotopy, ktoré vzbudzujú u čitateľa túžbu navštíviť danú lokalitu. Jej záverečná časť obsahuje zhrnutie poznatkov o stavbe výnimočného, impozantného Štiavnického stratovulkánu. To umožňuje pochopiť zložitosť geologickej stavby dotknutého územia z pohľadu vývoja v dávnej minulosti, ako aj stavu v súčasnosti.

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI GEOPARKOV V4 – SK

MEMORANDUM OF COOPERATION GEOPARKS V4 – EN