Týždeň európskych geoparkov

Home / Týždeň európskych geoparkov

Týždeň európskych geoparkov 2019

Slovenská agentúra životného prostredia podporila podujatie Týždeň európskych geoparkov na Slovensku

Tohtoročné podujatie „Týždeň európskych geoparkov“ sa konalo od 27. mája do 7. júna 2019 v územiach  slovenských geoparkoch, Novohrad-Nógrád globálnom geoparku UNESCO, Banskoštiavnickom a Banskobystrickom geoparku za aktívnej podpory Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP).

V slovenskej časti územia Novohrad-Nógrád globálneho geoparku UNESCO bolo uvedené podujatie realizované už  po 11. krát. Otvorila ho pešia túra so sprievodom na trase Fiľakovo – Stará Bašta – Šiatorská Bukovinka – Fiľakovo zameraná na prezentáciu hodnôt geoparku so spoznávaním vtačieho spevu. Nosným edukačno-výchovným podujatím bola súťaž „Objavuj Novohrad-Nógrád geopark“, určená pre žiakov I. a II. stupňa základných škôl novohradského regiónu s cieľom spoznávať neživú a živú zložku životného prostredia CHKO Cerová vrchovina pri príležitosti jej 30. výročia.

Na súťaži I. stupňa základných škôl realizovanej v obci Tachty sa zúčastnil rekordný počet 17. trojčlenných súťažných družstiev. Žiaci prostredníctvom oboznámenia sa s problematikou regionálnej geológie z okolia (napr. o Tachtianskej diatréme) a piatich externých stanovíšť medzi sebou súťažili v makroskopickom spoznávaní druhov hornín s ich následnou identifikáciou len prostredníctvom hmatu, vo vopred pripravených tzv. hmatkách obsahujúcich pieskovec, kryštál kremeňa, sopečné sklo, uhlie, zlepenec, skamenené lastúrniky, určovaní rôznych druhov flóry, fauny (z 50 obrazových príloh), ako aj identifikovaní a lokalizovaní chránených území na tzv. slepej mape CHKO Cerová vrchovina. Žiaci II. stupňa základných škôl si svoje vedomosti overili medzi sebou v 11. trojčlenných družstvách v obci Radzovce s obdobným programom ako mali ich mladší spolužiaci, ale v kratšom, časovo náročnejšom tempe a podrobnejšom poznávaní regionálnej geológie z okolia Radzoviec. Samozrejme tri najlepšie družstvá žiakov z I. a II. stupňa boli za ich výkon ocenený zaujímavými cenami, ktoré do súťaže darovali Združenie právnických osôb Geopark Novohrad-Nógrád a SAŽP.

Aj v Banskoštiavnickom geoparku bolo zrealizované 6. júna 2019 podobné súťažné podujatie „Spoznávaj svoj geopark“, pripravené pre žiakov II. stupňa ZŠ Maximiliána Hella v obci Štiavnické Bane, priestore tajchu Bakomi. Žiakom bol zaujímavým spôsobom pomocou 3D animácie odprezentovaný Banskoštiavnický geopark spolu s jeho regionálnymi fenoménmi s následným programom zameraným na mikroskopické poznávanie minerálov geoparku, určovanie druhov hornín hmatom, flóry a fauny CHKO Štiavnické vrchy a odpovedaním na kvíz týkajúci sa problematiky významného Piargského vodohospodárskeho systému slúžiaceho od začiatku 17. st. do začiatku 19. st. pre potreby vtedajšieho baníctva. Na súťaži sa zúčastnilo 5. trojčlenných družstiev.

V Banskobystrickom geoparku, v obci Ľubietová sa bude konať 25. júna 2019 informačno-poznávacie podujatie „Náš geopark“, určené pre žiakov ZŠ Ľubietovej, Strelníky a Medzibrodu. V úvode podujatia odznie prezentácia geoparku a jeho hodnôt s následným putovaním do priestoru haldového poľa Podlipa na Náučný banský chodník. Tu sa žiaci dozvedia o výskyte ľubietovských mineráloch, práci s kladivkom a želiezkom, hutníckej činnosti s možnosťou ručného dúchania do historickej taviacej peci a banských výplatných známkach. Bude pre nich pripravené aj fáranie do štôlne Nová Andreas so zaujímavým výkladom o faune žijúcej v starých banských dielach.

SAŽP v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, ústavom vied o Zemi zrealizovala tiež počas dvoch týždňov (od 27. mája do 7. júna) v Bratislave, pre širokú laickú a odbornú verejnosť výstavu Geoparky Slovenskej republiky“, s cieľom zvýšiť informovanosť a povedomie návštevníkov o etablovaných geoparkoch SR a potenciálnych územiach vhodných pre zriadenie geoparkov, ich prírodných, kultúrno-historických fenoménoch a produktoch CR. Priestor výstavy navštívilo niekoľko sto návštevníkov, prevažne z bratislavského regiónu.

Týždeň európskych geoparkov na Slovensku 2018

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) sa opäť zapojila do Týždňa európskych geoparkov na Slovensku (25. máj – 10. jún 2018). SAŽP počas dvoch dní (30. – 31. mája 2018) otestovala zaujímavým spôsobom vedomosti a zručnosti žiakov základných škôl z novohradského regiónu v súťažno-vzdelávacích aktivitách s témou „Objavuj Novohrad-Nógrád geopark“, zameraných na spoznávanie významných lokalít geoparku, jeho fauny a flóry.

Fotogaléria z Novohrad-Nógrád geoparku:

SAŽP tiež zrealizovala v Banskoštiavnickom geoparku (5. júna 2018) a Banskobystrickom geoparku (11. júna 2018) informačno-propagačné podujatia pre žiakov základných škôl s témou „Žijeme v území geoparku“, ktorá im bola predstavená formou zaujímavých prezentácií, animácií, či exkurzií, napr. fáraním do tzv. „Partizánskych štôlní“. Počas uvedených podujatí SAŽP zabezpečila aj fundovaného geológa, ktorý o.i. žiakom predstavil a umožnil praktické ryžovanie zlata, spoznávanie minerálov pod mikroskopom a premietol krátke filmy na tému Planéta na ktorej žijem.

Fotogaléria z Banskoštiavnického geoparku:

Fotogaléria z Banskobystrického geoparku:

SAŽP v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela zrealizovala počas dvoch týždňov (od 28. mája do 8. júna 2018) v priestoroch Fakulty prírodných vied aj výstavu „Geoparky SR – ochrana neživej prírody a podpora cestovného ruchu“, ktorá bola zameraná nielen na prezentáciu a propagáciu prevádzkovaných geoparkov s udeleným titulom Geopark SR (Novohrad-Nógrád geopark, Banskoštiavnický geopark, Banskobystrický geopark), ale aj na územia s potenciálom stať sa geoparkom SR, akými sú napr. „Sandbersko-pajštúnsky geopark“, „Geopark Malé Karpaty“ a „Zemplínsky geopark“.

Fotogaléria z výstavy:

Týždeň Európskych geoparkov v Novohrad-Nógrád geoparku 2017

Počas 30. a 31. mája 2017 bolo zrealizované pre žiakov I. a II. stupňa základných škôl súťažno-vzdelávacie podujatie „Objavuj Novohrad-Nógrád geopark“, na ktorom sa aktívne podieľala aj SAŽP.
Prvý deň sa podujatie konalo v Mestskom parku vo Fiľakove, kde mladší žiaci (13 trojčlenných družstiev) poznávali lokality geoparku a zmerali si svoje vedomosti a zručnosti prostredníctvom súťažných úloh na piatich stanovištiach. Zástupcovia SAŽP preverovali zaujímavým spôsobom zmysly žiakov na troch z nich, zameraných na hmat, čuch a zrak. Pomocou hmatu mali správne určiť prírodniny (napr. plody šípky, kôru stromu, prázdne ulity slimákov, …) nachádzajúce sa v zostrojenej pomôcke (vrecúškach), pomocou čuchu zistiť, čo bolo v tzv. čuchových pohároch (napr. levanduľa, mäta, ihličie, …), pomocou zraku nájsť a pomenovať druhy živočíchov nachádzajúcich sa v skrývačke, obrázku (napr. slimák záhradný, kobylka zelená, myšiak hôrny, …) a to všetko v určenom časovom intervale.
Druhý deň sa podujatie konalo v obci Hajnáčka kde si v rovnakých súťažných úlohách, ale s kratším časovým intervalom a rozšírených o určovanie druhov hornín a minerálov zmerali sily starší žiaci (11 trojčlenných družstiev), kde bližšie spoznali aj Hajnáčsky hradný vrch a jeho okolie. V rámci obidvoch podujatí, si žiaci okrem súťažných úloh mohli vypočuť zaujímavé rozprávanie geológa o geologických hodnotách geoparku, prezrieť 3D model funkčného vulkánu, či krátky film o vzniku a vývoji Štiavnického stratovulkánu.
Po absolvovaní súťažných úloh, prišlo samozrejme k ich vyhodnoteniu a následnému odmeneniu najlepších troch družstiev, tak žiakov I. ako aj II. stupňa základných škôl.