Týždeň európskych geoparkov

Home / Týždeň európskych geoparkov

Týždeň Európskych geoparkov na Slovensku 2023

Počas Týždňa európskych geoparkov a v rámci projektu © 2021 by Erasmus+ “Jakob Fugger – A historical European influencer“, bolo 16. mája 2023 v priestoroch banského ložiska Podlipa v Ľubietovej zrealizované so zástupcami Banskobystrického GEOPARKU environmentálno-edukačné podujatie, zamerané na prezentáciu a spoznávanie jeho významných fenoménov.

Podujatie bolo pripravené pre žiakov zo Základnej školy Moskovská 2, Banská Bystrica a ich zahraničných priateľov z Nemecka, Talianska, Belgicka a Španielska. Mladí študenti skúmali možnosti odmeďovania banskej vody – cementačný proces na železných predmetoch, sledovali rastlinstvo na haldách, minerály pod lupou, odoberali vzorky vody a skúmali jej zloženie. Boli tiež účastní tavenia a odlievania rôznych replík historických predmetov.

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Týždeň Európskych geoparkov na Slovensku 2022

Slovenská agentúra životného prostredia sa v spolupráci s Banskoštiavnickým a Banskobystrickým geoparkom zapojila do medzinárodného podujatia Týždeň európskych geoparkov, prostredníctvom realizácie jednodňových environmentálno-edukačných aktivít.

V Banskoštiavnickom geoparku (7. júna 2022) išlo o podujatie Spoznaj sopku, v ktorej žiješ pre deviaty ročník ZŠ Maximiliána Hella zo Štiavnických Baní a prvý ročník SPŠ Samuela Mikovíniho z Banskej Štiavnice. Formou zaujímavých odborných výkladov, mohli študenti v priestoroch montanistickej expozície Bane Starovšechsvätých v Hodruši Hámroch, získať všeobecné informácie o vzniku a vývoji Štiavnického stratovulkánu, regionálnej mineralógii, montanistike a kultúrno-historických fenoménoch v prepojení na budovanie jednotlivých prvkov objektovej sústavy geoparku. To všetko umocnila možnosť fárať do štôlne Starovšechsvätých, vidieť výnimočnú povrchovú expozíciu, spoznávať minerály pod mikroskopom, či ryžovať zlato so získaním certifikátu pod vedením skúsených geológov, geografov a montanistov.

V Banskobystrickom geoparku (9. júna 2022) bolo realizované v exteriéroch Chaty Lubetha v Ľubietovej, pre žiakov Spojovej ZŠ z Banskej Bystrice v rámci školy v prírode, podujatie V krajine vyhasnutej sopky. Žiaci sa dozvedeli prostredníctvom zaujímavých prezentácii o sopečnej činnosti, geologických a mineralogických zaujímavostiach (hlavne z oblasti tvorby opálov, granátov a langitu), ako aj výnimočných atraktivitách svojho rodiska. Oboznámili sa s funkčným 3D modelom stratovulkánu Poľana, ľubietovskými minerálmi pozorovanými cez mikroskop a vyskúšali si aj stavanie modelov starých banských remesiel z Banskej veže Ľubor, či prácu zlatokopov pri praktickom ryžovaní zlata – almandínov .

TÝŽDEŇ EURÓPSKYCH GEOPARKOV 2021 V SAV: VÝSTAVA GEOPARKOV A GEOTURIZMU NA SLOVENSKU

Slovenská akadémia vied, Slovenská agentúra životného prostredia a Medzirezortná komisia Siete geoparkov SR pri príležitosti konania environmentálno-edukačného podujatia Týždeň európskych geoparkov inštalovali v areáli SAV v Bratislave – Patrónke pred Aulou SAV, tematickú výstavu Siete geoparkov Slovenskej republiky.

Cieľom výstavy je zvýšiť environmentálne povedomie širokej laickej a odbornej verejnosti o územných, prírodných, archeologických a kultúrno-historických fenoménoch geoparkov Slovenska, zaradených do siete geoparkov Slovenska. Výstava má ambíciu predstaviť geoparky ako živý, pestrý a premenlivý prírodný fenomén s pochopením poznávania prírody cez zrozumiteľné vysvetlenie prírodných javov. Výstava zároveň ilustruje dlhodobo fungujúcu odbornú spoluprácu medzi SAV, SAŽP a MkSG SR, ktoré majú vedúce postavenie pri podpore budovania a rozvoja takýchto nielen geologicky významných území. Výstava je voľne prístupná verejnosti od 26. mája 2021 do 8. júna 2021.

Odborné manažovanie území geoparkov je pomerne náročnou problematikou. Vedenie geoparkov musí spojiť vedné disciplíny prítomné v ich územiach, akými sú geológia, biológia a ekológia, do súvisu s montanistickou, archeologickou, historickou a kultúrnou osobitosťou. Preto je nevyhnutnosťou pre každý manažment  geoparkov poznať v prírode prebiehajúce základné procesy s ich presahom do formovania spoločnosti. Spojením vedeckého poznania a kreativity vznikajú viaceré možnosti popularizácie nielen geoparku, jeho prírodných a sociálnych fenoménov, ale aj vedy, vedeckého poznania a metód vedeckej práce. Z tohto pohľadu symbióza vedy/vedeckých pracovníkov a zástupcov manažmentov geoparkov prináša skutočné obojstranné výhody, pričom práve špecialisti SAV, najmä geovedných ústavov priamo či nepriamo napomáhajú rozvoj geoparkov na území SR. Geoparky sa tým stávajú aktívnym príkladom budovania (zatiaľ neformalizovaných) partnerstiev medzi vedeckými inštitúciami  a súkromnou sférou.

V súčasnosti sú na Slovensku zaradené do siete geoparkov SR tri prevádzkované geoparky:  Novohrad – Nógrád UNESCO geopark, Banskoštiavnický geopark Banskobystrický geopark. Po slávnostnom udelení dekrétu pre novo vzniknutý Geopark Malé Karpaty, čo bude zároveň vyvrcholením environmentálno-edukačného podujatia Týždeň európskych geoparkov k nim pribudne štvrtý, a tým sa stane ďalším oficiálnym Geoparkom Slovenskej republiky.

Tento mimoriadny akt menovania geoparku je plánovaný na 4. júna 2021  v Prírodnom a banskom skanzene Budúcnosť v Pezinku.  Aj touto cestou preto prajeme Geoparku Malé Karpaty veľa úspechov v jeho ďalšom „geoživote“, s cieľom dosiahnuť fungujúcu a trvalo udržateľnú formu popularizácie a poznávania najvýznamnejších geotopov, ako aj ochranu prírodného a kultúrno-historického dedičstva pre budúce generácie.

Text: Ústav vied o Zemi SAV, Slovenská agentúra životného prostredia

Foto: Ján Madarás, ÚVZ SAV

Týždeň Európskych geoparkov na Slovensku 2019

Slovenská agentúra životného prostredia podporila podujatie Týždeň európskych geoparkov na Slovensku Tohtoročné podujatie „Týždeň európskych geoparkov“ sa konalo od 27. mája do 7. júna 2019 na území slovenských geoparkov, Globálneho geoparku Novohrad-Nógrád UNESCO, Geoparkov Banská Štiavnica a Banská Bystrica za aktívnej podpory Slovenskej agentúry pre životné prostredie (SAŽP).

V slovenskej časti novohradského globálneho geoparku UNESCO sa podujatie organizovalo už po 11. krát. Otvorila ho pešia túra so sprievodcom na trase Fiľakovo – Stará Bašta – Šiatorská Bukovinka – Fiľakovo zameraná na prezentáciu hodnôt Geoparku s rozpoznávaním rôznych spevov vtákov. Hlavným vzdelávacím podujatím bola súťaž „Objavte Geopark Novohrad-Nógrád“ určená pre žiakov základných a stredných škôl v regióne Novohradu s cieľom spoznať neživú a živú časť prostredia Chránenej krajiny Cerová vrchovina. Areál pri príležitosti jeho 30. výročia. Do súťaže pre základné školy v Tachtoch sa zapojilo rekordných 17 trojčlenných družstiev. Prostredníctvom oboznámenia sa s problematikou regionálnej geológie (napr. Tachty Diatreme) a piatich externých lokalít žiaci medzi sebou súťažili v makroskopickej identifikácii typov hornín s ich následnou identifikáciou iba dotykom na vopred pripravených príkladoch hornín z pieskovca, krištáľu , vulkanické sklo, uhlie, konglomerát, lastúrniky, potom identifikácia rôznych druhov flóry, fauny (z 50 obrázkov), ako aj identifikácia a umiestnenie chránených území na takzvanej slepej mape Cerovej vrchoviny – CHKO .

Trojčlenné tímy žiakov nižších stredných škôl súťažili v obci Radzovce s podobným programom ako ich mladší spolužiaci, ale v kratších, časovo náročnejších a podrobnejších znalostiach regionálnej geológie v susedstve Radzovce. Tri najlepšie tímy žiakov základných a nižších stredných škôl boli samozrejme ocenené za svoj výkon zaujímavými cenami, ktoré do súťaže venovali Asociácia právnických osôb Novohrad-Nógrád Geopark a SEA.

Aj v Banskoštiavnickom geoparku bolo zrealizované 6. júna 2019 podobné súťažné podujatie „Spoznávaj svoj geopark“, pripravené pre žiakov II. stupňa ZŠ Maximiliána Hella v obci Štiavnické Bane, priestore tajchu Bakomi. Žiakom bol zaujímavým spôsobom pomocou 3D animácie odprezentovaný Banskoštiavnický geopark spolu s jeho regionálnymi fenoménmi s následným programom zameraným na mikroskopické poznávanie minerálov geoparku, určovanie druhov hornín hmatom, flóry a fauny CHKO Štiavnické vrchy a odpovedaním na kvíz týkajúci sa problematiky významného Piargského vodohospodárskeho systému slúžiaceho od začiatku 17. st. do začiatku 19. st. pre potreby vtedajšieho baníctva. Na súťaži sa zúčastnilo 5. trojčlenných družstiev.

V Banskobystrickom geoparku, v obci Ľubietová sa bude konať 25. júna 2019 informačno-poznávacie podujatie „Náš geopark“, určené pre žiakov ZŠ Ľubietovej, Strelníky a Medzibrodu. V úvode podujatia odznie prezentácia geoparku a jeho hodnôt s následným putovaním do priestoru haldového poľa Podlipa na Náučný banský chodník. Tu sa žiaci dozvedia o výskyte ľubietovských mineráloch, práci s kladivkom a želiezkom, hutníckej činnosti s možnosťou ručného dúchania do historickej taviacej peci a banských výplatných známkach. Bude pre nich pripravené aj fáranie do štôlne Nová Andreas so zaujímavým výkladom o faune žijúcej v starých banských dielach.

SAŽP v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, ústavom vied o Zemi zrealizovala tiež počas dvoch týždňov (od 27. mája do 7. júna) v Bratislave, pre širokú laickú a odbornú verejnosť výstavu Geoparky Slovenskej republiky“, s cieľom zvýšiť informovanosť a povedomie návštevníkov o etablovaných geoparkoch SR a potenciálnych územiach vhodných pre zriadenie geoparkov, ich prírodných, kultúrno-historických fenoménoch a produktoch CR. Priestor výstavy navštívilo niekoľko sto návštevníkov, prevažne z bratislavského regiónu.

Týždeň európskych geoparkov na Slovensku 2018

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) sa opäť zapojila do Týždňa európskych geoparkov na Slovensku (25. máj – 10. jún 2018). SAŽP počas dvoch dní (30. – 31. mája 2018) otestovala zaujímavým spôsobom vedomosti a zručnosti žiakov základných škôl z novohradského regiónu v súťažno-vzdelávacích aktivitách s témou „Objavuj Novohrad-Nógrád geopark“, zameraných na spoznávanie významných lokalít geoparku, jeho fauny a flóry.

Fotogaléria z Novohrad-Nógrád geoparku:

SAŽP tiež zrealizovala v Banskoštiavnickom geoparku (5. júna 2018) a Banskobystrickom geoparku (11. júna 2018) informačno-propagačné podujatia pre žiakov základných škôl s témou „Žijeme v území geoparku“, ktorá im bola predstavená formou zaujímavých prezentácií, animácií, či exkurzií, napr. fáraním do tzv. „Partizánskych štôlní“. Počas uvedených podujatí SAŽP zabezpečila aj fundovaného geológa, ktorý o.i. žiakom predstavil a umožnil praktické ryžovanie zlata, spoznávanie minerálov pod mikroskopom a premietol krátke filmy na tému Planéta na ktorej žijem.

Fotogaléria z Banskoštiavnického geoparku:

Fotogaléria z Banskobystrického geoparku:

SAŽP v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela zrealizovala počas dvoch týždňov (od 28. mája do 8. júna 2018) v priestoroch Fakulty prírodných vied aj výstavu „Geoparky SR – ochrana neživej prírody a podpora cestovného ruchu“, ktorá bola zameraná nielen na prezentáciu a propagáciu prevádzkovaných geoparkov s udeleným titulom Geopark SR (Novohrad-Nógrád geopark, Banskoštiavnický geopark, Banskobystrický geopark), ale aj na územia s potenciálom stať sa geoparkom SR, akými sú napr. „Sandbersko-pajštúnsky geopark“, „Geopark Malé Karpaty“ a „Zemplínsky geopark“.

Fotogaléria z výstavy:

Týždeň Európskych geoparkov v Novohrad-Nógrád geoparku 2017

Počas 30. a 31. mája 2017 bolo zrealizované pre žiakov I. a II. stupňa základných škôl súťažno-vzdelávacie podujatie „Objavuj Novohrad-Nógrád geopark“, na ktorom sa aktívne podieľala aj SAŽP.
Prvý deň sa podujatie konalo v Mestskom parku vo Fiľakove, kde mladší žiaci (13 trojčlenných družstiev) poznávali lokality geoparku a zmerali si svoje vedomosti a zručnosti prostredníctvom súťažných úloh na piatich stanovištiach. Zástupcovia SAŽP preverovali zaujímavým spôsobom zmysly žiakov na troch z nich, zameraných na hmat, čuch a zrak. Pomocou hmatu mali správne určiť prírodniny (napr. plody šípky, kôru stromu, prázdne ulity slimákov, …) nachádzajúce sa v zostrojenej pomôcke (vrecúškach), pomocou čuchu zistiť, čo bolo v tzv. čuchových pohároch (napr. levanduľa, mäta, ihličie, …), pomocou zraku nájsť a pomenovať druhy živočíchov nachádzajúcich sa v skrývačke, obrázku (napr. slimák záhradný, kobylka zelená, myšiak hôrny, …) a to všetko v určenom časovom intervale.
Druhý deň sa podujatie konalo v obci Hajnáčka kde si v rovnakých súťažných úlohách, ale s kratším časovým intervalom a rozšírených o určovanie druhov hornín a minerálov zmerali sily starší žiaci (11 trojčlenných družstiev), kde bližšie spoznali aj Hajnáčsky hradný vrch a jeho okolie. V rámci obidvoch podujatí, si žiaci okrem súťažných úloh mohli vypočuť zaujímavé rozprávanie geológa o geologických hodnotách geoparku, prezrieť 3D model funkčného vulkánu, či krátky film o vzniku a vývoji Štiavnického stratovulkánu.
Po absolvovaní súťažných úloh, prišlo samozrejme k ich vyhodnoteniu a následnému odmeneniu najlepších troch družstiev, tak žiakov I. ako aj II. stupňa základných škôl.