Koncepcia geoparkov na Slovensku

Home / Koncepcia geoparkov na Slovensku

História Koncepcie:

Problematika geoparkov na Slovensku bola prvý krát zakomponovaná v Programovom vyhlásení vlády SR z roku 2006, z ktorého vyplýva:

„Vláda v súlade s Agendou 21, Stratégiou trvalo udržateľného rozvoja Európskej únie a Národnou stratégiou trvalo udržateľného rozvoja bude dbať o rozvoj nástrojov environmentálnej politiky, čo podmieni rozvoj školskej i mimoškolskej výchovy a vzdelávania, environmentalistiky, environmentálnej regionalizácie, etiky, osvety, propagácie a environmentálne prospešných aktivít mládeže a občanov. Rozvoj environmentálnej osvety a regulovaného cestovného ruchu si vyžiada ďalšie budovanie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny, najmä náučných chodníkov a lokalít, geoparkov, informačných a školiacich zariadení“.

Návrh koncepcie geoparkov SR (koncepcia) schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 740 z 15. októbra 2008. Podľa bodu B.1 tohto uznesenia vláda Slovenskej republiky uložila ministrovi životného prostredia realizovať koncepciu pre geoparky v kategórii A a B a predložiť na rokovanie vlády správu o realizácii koncepcie do 30. októbra 2012. Do kategórie A bol podľa koncepcie zaradený Banskoštiavnický geopark a do kategórie B Banskobystrický geopark a Novohradský geopark.

Materiál definoval podstatu geoparkov a ich účely a tiež komentuje ich vývoj vo Svete a Európe. Obsahuje prehľad budovania prevádzkovaných a nových geoparkov v rámci prípravnej, realizačnej a prevádzkovej fázy, ich charakteristiku, spôsob prevádzkovania a postup budovania jednotlivých geoparkov v intenciách koncepcie v rokoch 2009 až 2012, ako aj možnosti začlenenia prevádzkovaného Banskoštiavnického geoparku do Siete európskych geoparkov. Jediným geoparkom na území Slovenska, ktorý bol v roku 2010 prijatý do Siete európskych geoparkov a Globálnej siete geoparkov pod patronátom UNESCO je Geopark Novohrad-Nógrád, v dobe prijatia prvý cezhraničný geopark v Európe.

Na stiahnutie: Návrh koncepcie geoparkov SR z roku 2008 (UV SR č. 740/2008)

Súčasná situácia:

Potreba budovania a prevádzkovania geoparkov na Slovensku bola zvýraznená aj v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky v roku 2012, preto je potrebné zabezpečiť účinnejšiu spoluprácu medzi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, s vyššími územnými celkami, samosprávami a záujmovými občianskymi združeniami.

Na základe uvedeného a v zmysle záverov koncepcie bola v roku 2012 spracovaná Správa o relizácii Koncepcie geoparkov SR (správa), ktorá bola po jej medzirezortnom pripomienkovom konaní schválená vládou Slovenskej republiky v októbri 2012.

Na stiahnutie: Správa o realizácii Koncepcie geoparkov SR z roku 2012 (UV SR č. 608/2012)

Na základe správy bola vytvorená komisia zložená zo zástupcov Ministerstva životného prostredia SR, iných ministerstiev, Slovenskej agentúry životného prostredia, Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, Technickej univerzity v Košiciach, samosprávnych krajov, Novohradského, Banskobystrického a Banskoštiavnického geoparku. Táto komisia v roku 2014 spracovala Aktualizáciu koncepcie geoparkov SR s plánom vytvoriť Sieť geoparkov SR.

Účelom vypracovania aktualizácie Koncepcie geoparkov SR bola potreba prekategorizovania geoparkov, určenie kritérií používania termínu geopark, integrácia existujúcich geoparkov do Siete geoparkov Slovenskej republiky podľa vzoru ostatných európskych krajín a vytvorenie aktuálneho modelu financovania, prevádzkovania a budovania geoparkov.

Predložený materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania a schválený na rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 7.1.2015.

Na stiahnutie:

Aktualizácia Koncepcie geoparkov SR z roku 2015 (UV SR č. 15/2015)

Prílohy:

č. 1: Zoznam geoparkov zahrnutých do GGN (stav k 1. 7. 2014)

č. 2: Geoparky SR a územia s perspektívou ich začlenenia medzi geoparky (mapa)

č. 3: Novohrad-Nógrád geopark (mapa)

č. 4: Pasport lokalít Novohrad-Nógrád geoparku

č. 5: Banskobystrický geopark (mapa)

č. 6: Pasport lokalít Banskobystrického geoparku

č. 7: Banskoštiavnický geopark (mapa)

č. 8: Pasport lokalít Banskoštiavnického geoparku

č. 9: Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov z verejných zdrojov na budovanie geoparkov v rámci prípravnej a realizačnej fázy za obdobie rokov 2008 – 2013