Globálna sieť geoparkov

Home / Globálna sieť geoparkov

V roku 2001 Európska sieť geoparkov podpísala s Divíziou vied o Zemi UNESCO dohodu o spolupráci, ktorá v roku 2004 vyústila do podpísania Madonieskej deklarácie a samotného vzniku Globálnej siete geoparkov. Sekretariátom tejto siete sa stala Division of Ecological and Earth Sciences UNESCO v Paríži. Na základe týchto dohôd platí, že územie zaradené do Európskej siete geoparkov sa stáva členom Globálnej siete geoparkov.

 

Dňa 17. novembra 2015 ratifikovalo 195 členských štátov UNESCO vznik  novej kategórie programov UNESCO – Globálne geoparky UNESCO. Potvrdili tým význam manažmentu výnimočných geologických lokalít ako dedičstva neživej prírody a krajiny v komplexnom meradle. Táto kategória tak dosiahla rovnaký význam ako program World Heritage, ktorý sleduje kultúrne a historické dedičstvo, alebo program Man and Biosphere prezentujúci dedičstvo živej prírody.

Globálne geoparky UNESCO majú za cieľ zvyšovať povedomie o geodiverzite, podporovať jej ochranu, prezentovať nasledovaniahodné príklady vo vzdelá Spoločne s lokalitami Svetového dedičstva a Biosférických rezervácií vytvárajú kompletnú ponuku opatrení udržateľného rozvoja, a nespochybniteľne tak  prispievajú k realizácii cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030 kombinovaním globálnych a miestnych perspektív.

K februáru  2023 má Globálna sieť geoparkov 177 členov zo 48 krajín a 5 kontinentov (Európa – 94, Ázia – 66, Afrika – 2, Severná Amerika – 8, Južná Amerika – 7).

 

Web stránky globálnej siete: www.globalgeopark.org

Mapka členov GGN: