Sieť geoparkov Slovenskej republiky

Home / Sieť geoparkov Slovenskej republiky

Dňa 17. novembra 2015 195 členských štátov UNESCO ratifikovalo vznik novej kategórie programov UNESCO – Globálne geoparky UNESCO. Potvrdili tým význam manažmentu výnimočných geologických lokalít ako dedičstva neživej prírody a krajiny v komplexnom meradle. Táto kategória tak dosiahla rovnaký význam ako program World Heritage (WH), ktorý sleduje kultúrne a historické dedičstvo, alebo program Man and Biosphere (MaB) prezentujúci dedičstvo živej prírody.

Globálne geoparky UNESCO majú za cieľ zvyšovať povedomie o geodiverzite, podporovať jej ochranu, prezentovať nasledovaniahodné príklady vo vzdelávaní či cestovnom ruchu. Spoločne s lokalitami Svetového dedičstva  a Biosférických rezerváciami globálne geoparky UNESCO vytvárajú kompletnú ponuku opatrení trvalo udržateľného rozvoja a nespochybniteľne tak prispievajú k realizácii cieľov trvaloudržateľného rozvoja Agendy 2030 kombinovaním globálnych a miestnych perspektív.

Slovenská republika sa geoparkom systematicky venuje od roku 2008: svoju podporu geoparkom vyjadrila schválením a realizáciou „Návrhu koncepcie geoparkov SR“ v roku 2008, následne jeho Aktualizáciou v januári 2015, ako aj prijatím „Akčného plánu pre implementáciu opatrení na zabezpečenie realizácie aktualizovanej Koncepcie geoparkov SR“. V zmysle „Aktualizácie koncepcie geoparkov SR“ (koncepcia) a tiež v súlade s usmernenia organizácie UNESCO bola v roku 2015 konštituovaná „Medzirezortná komisia Siete geoparkov Slovenskej republiky“ (komisia), ktorá má štatút poradného orgánu ministra životného prostredia SR a je zložená zo zástupcov všetkých zainteresovaných ministerstiev, odbornej aj akademickej sféry. Komisia v zmysle názvoslovia organizácie UNESCO plní úlohy „Národnej komisie pre geoparky“ a v zmysle koncepcie reprezentuje „Riadiaci výbor Siete geoparkov SR“. Usmernenia organizácie UNESCO upravujú vzťahy a odporúčajú modely fungovania Národných komisií UNESCO (NatCom) a Národných komisií pre geoparky. NatCom UNESCO by mala byť buď priamo koordinátorom alebo zriaďovateľom Národnej komisie pre geoparky, alebo je ním iná relevantná inštitúcia (v prípade SR je ním MŽP SR) a NatCom (SK UNESCO) danú komisiu oficiálne uznáva, podporuje a je jej riadnym členom. Národné komisie pre geoparky (okrem aktivít daných vlastnými stanovami) organizujú konferencie národných geoparkov, informačné a edukačné akcie pre verejnosť, vládu aj parlament, workshopy, školenia, školské súťaže, môžu vydávať časopis a informovať cez články, noviny, sociálne siete, atď.

V súčasnosti sú na Slovensku prevádzkované štyri geoparky: Banskoštiavnický, Banskobystrický, Malokarpatský a cezhraničný slovensko-maďarský Novohrad-Nógrád UNESCO geopark, ktorý ako prvý geopark na Slovensku aj v Maďarsku prešiel v roku 2010 náročným nominačným procesom a stal sa jedným zo 120 území na svete, ktoré sa hrdia titulom Globálny geopark UNESCO. Popri týchto štyroch geoparkoch, ktoré tvoria súčasnú sieť geoparkov SR sa na Slovensku na viacerých potenciálnych územiach vyvíjajú aktivity, ktoré by v budúcnosti mohli viesť k vytvoreniu ďalších národných, alebo cezhraničných geoparkov.

Oficiálne vyhlásenie „Siete geoparkov Slovenskej republiky“ (SG) s jej logom a udelenie titulu „Geopark Slovenskej republiky“ pre štyri aktívne geoparky, Banskobystrický, Banskoštiavnický, Malokarpatský a cezhraničný slovensko-maďarský Novohrad-Nógrád UNESCO geopark vyplýva z procesných pravidiel koncepcie pre udelenie členstva v SG, ako novej podpory iniciatívy UNESCO na území Slovenskej republiky. O udelení daného titulu sa rozhodlo hlasovaním na 4. zasadnutí komisie dňa 8.11.2016, na základe výsledkov a správ o činnosti jednotlivých geoparkov za posledné dva roky, pričom oficiálne vyhlásenie SG a odovzdanie titulu „Geopark Slovenskej republiky“ bolo uskutočnené na pôde MŽP SR 9.12.2016. Týmto krokom sa na jednej strane prispeje k napĺňaniu cieľov Agendy 2030 a na druhej strane dôjde k zvýšeniu povedomia spoločnosti o geoparkoch čim sa povzbudia lokálne iniciatívy na ďalších potenciálnych územiach na Slovensku, za účelom konštituovania geoparkov, alebo prevádzkovania služieb geoturizmu. Vytvorenie geoparku v týchto územiach (hlavne v ekonomicky málo rozvinutých územiach) podnieti komplexný prístup k manažmentu, ochrane a prezentácii dedičstva Zeme v kombinácii s trvalo udržateľným a ekonomickým rozvojom stavajúcim na ekologicky šetrnom cestovnom ruchu.