Informácia o plnení aktualizácie Koncepcie geoparkov SR

Home / Informácia o plnení aktualizácie Koncepcie geoparkov SR

Informácia o plnení aktualizácie Koncepcie geoparkov SR:

Geoparky, ktoré predstavujú produkt mäkkého cestovného ruchu, nástroj podpory regionálneho a miestneho rozvoja ako aj súčasť integrovanej starostlivosti o krajinu, majú vysoký potenciál založený na využívaní prírodného a kultúrneho dedičstva podporený pestrou geologickou stavbou územia Slovenska.

Iniciatíva podpory národných geoparkov organizáciou UNESCO prostredníctvom Globálnej siete geoparkov podnietila vznik geoparkov vo viacerých krajinách sveta a Slovenská republika sa k nej pripojila v roku 2000. Prvé aktivity formovania geoparku vznikli v oblasti Banskej Štiavnice, neskôr v okolí Banskej Bystrice a Fiľakova.

Potreba budovania a prevádzkovania týchto troch geoparkov bola stimulom k vypracovaniu materiálu Návrh koncepcie geoparkov v SR, ktorý bol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 740 z 15. októbra 2008. Podľa tohto uznesenia vláda Slovenskej republiky uložila ministrovi životného prostredia realizovať koncepciu pre geoparky v kategórii A a B (prevádzkované a budované geoparky) a predložiť na rokovanie vlády Slovenskej republiky správu o realizovaní tejto koncepcie.

Materiál Správa o realizácii Koncepcie geoparkov SR schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 608 z 31. októbra 2012 a uložila ministrovi životného prostredia vypracovať aktualizáciu Koncepcie geoparkov SR v termíne do 30. novembra 2014. Účelom vypracovania materiálu bola potreba zmeny kategorizácie geoparkov, určenie kritérií používania termínu geopark, integrácia existujúcich geoparkov do Siete geoparkov Slovenskej republiky podľa vzoru ostatných európskych krajín a vytvorenie aktuálneho modelu financovania, prevádzkovania a budovania geoparkov. Materiál Aktualizácia Koncepcie geoparkov SR (ďalej len „aktualizovaná koncepcia“) bol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 15 zo 7. januára 2015. Súčasťou aktualizovanej koncepcie boli nasledovné opatrenia na zabezpečenie jej realizácie:

  1. Vytvárať podmienky na podporu aktivít pri budovaní a prevádzkovaní geoparkov efektívnym čerpaním disponibilných prostriedkov zo zdrojov jednotlivých rezortov, domácich programov, ako aj z operačných programov na obdobie 2014 – 2020 tak, aby bol využitý potenciál geoparkov ako prvku cestovného ruchu na udržateľný rozvoj služieb a zamestnanosti a podporu podnikateľských aktivít.

Zodpovední:   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v súčinnosti s príslušnými riadiacimi orgánmi.

Termín:           priebežne

  1. Podporovať trvalú udržateľnosť geoparkov ich využívaním v rámci rozvoja cestovného ruchu v súčinnosti s organizáciami cestovného ruchu i ostatnými subjektmi cestovného ruchu.

Zodpovední:   Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Termín:           priebežne

  1. Vytvoriť medzirezortný orgán manažmentu Siete geoparkov s cieľom koordinácie, podpory rozvoja a spolupráce geoparkov pri zohľadnení pokynov a kritérií organizácie UNESCO s cieľom vstupu do Globálnej siete geoparkov UNESCO.

Zodpovedné:  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v súčinnosti s  Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Termín:            31. marec 2015

  1. Vypracovať akčný plán pre implementáciu opatrení na zabezpečenie realizácie aktualizovanej koncepcie.

Zodpovedný:  zriadený medzirezortný orgán manažmentu Siete geoparkov Slovenskej republiky

Termín:           30. november 2015

  1. Predložiť informáciu na rokovanie vlády Slovenskej republiky o plnení aktualizovanej koncepcie.

Zodpovedný:  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Termín:           30. jún 2019 a každých 5 rokov

 

Na stiahnutie:

Informácia o plnení aktualizácie Koncepcie geoparkov SR

Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov z verejných zdrojov na budovanie a prevádzkovanie geoparkov a území s potenciálom vstupu medzi geoparky za obdobie rokov 2015 – 2018