Náučný chodník – príprava, realizácia, starostlivosť

Home / Náučný chodník – príprava, realizácia, starostlivosť

Slovensko je z hľadiska diverzity veľmi zaujímavou krajinou, pretože napriek relatívne „malej“ rozlohe územia tu nájdeme pomerne širokú škálu rôznych typov krajiny, čo poskytuje ideálne podmienky na realizáciu náučného turizmu pre rôzne cieľové skupiny. Nenáročný náučný turizmus je možné aplikovať v nížinách, v okolí riek či jazier, stredne náročný v pahorkatinách a v hornatom až horskom prostredí si nájde svoje aj cieľová skupina so záujmom o získavanie vedomostí a poznatkov vo fyzicky náročnom teréne.

V rámci snahy sprístupniť pre človeka zaujímavé prírodné, kultúrne či historické miesta a na účely výchovno-vzdelávacej činnosti sa na území Slovenska budujú stále nové náučné chodníky a lokality, pričom kvalita ich realizácie, technického, materiálového či textovo-grafického vyhotovenia je veľmi rozdielna. Budujú sa prevažne na už existujúcich značených turistických trasách s cieľom poukázať na zaujímavosť a hodnotu daného miesta, ktoré by bez upozornenia ostalo návštevníkom nepovšimnuté. V poslednom období zaznamenávame budovanie náučných chodníkov a lokalít s interaktívnymi prvkami a modelmi, s rôznymi témami či príbehmi, ktoré svojím vyhotovením zaujmú najmenších návštevníkov, ale aj odbornú verejnosť. Napriek tomu, náučný chodník so zastaveniami formou náučno-informačných tabúľ, vrátane vybudovanej odpočinkovej plochy s drobnou architektúrou, ostáva naďalej najbežnejším a najpoužívanejším prvkom náučného turizmu.

Na základe vyššie uvedeného, Slovenská agentúra životného prostredia zostavila a vydala metodickú príručku, ktorej cieľom je poukázať na logické pravidlá, zásady či zaužívané postupy, ale aj časté chyby pri navrhovaní, realizovaní a následnom prevádzkovaní náučných chodníkov, a to formou pozitívnych a negatívnych príkladov už vybudovaných a prevádzkovaných náučných chodníkov.

Metodická príručka „Náučný chodník – príprava, realizácia, starostlivosť“, je určená samosprávam, aktívnym občianskym združeniam, ale aj odborným organizáciám ochrany prírody a krajiny, ktoré plánujú budovanie náučného chodníka, prípadne zabezpečujú jeho prevádzku a starostlivosť. Príručka sumarizuje poznatky a skúsenosti z oblasti budovania a prevádzkovania náučných chodníkov v území troch slovenských geoparkov: Novohrad-Nógrád geoparku, Banskoštiavnického geoparku a Banskobystrického geoparku.