Geopark Malé Karpaty so silným vedeckým krytím

Home / Geopark Malé Karpaty so silným vedeckým krytím

Geopark Malé Karpaty po udelení dekrétu Geopark Slovenskej republiky podpísal memorandum o spolupráci so zástupcami významných inštitúcii s odborným, vedeckým a akademickým zameraním – Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra, Ústavom vied o Zemi Slovenskej akadémie vied, Prírodovedným múzeom Slovenského národného múzea a Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave.

Pre rozvoj Geoparku Malé Karpaty predstavuje formalizácia takejto spolupráce významný krok vpred. Prinesie množstvo nových syntetických poznatkov použiteľných manažmentom geoparku pri popularizácii jeho územia, fenoménov a vedy. Nezanedbateľnou činnosťou manažmentu geoparku je aj realizovanie environmentálnej výchovy a vzdelávania založenej na najnovších poznatkoch, kde práve podpísané memorandum tvorí vysoko kvalifikovaný základ.

V dohľadnej dobe sa predpokladá rozšírenie memoranda o spolupráci aj s ďalšími rezortnými organizáciami Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky: Slovenskou agentúrou životného prostredia a Štátnou ochranou prírody (Chránenou krajinnou oblasťou Malé Karpaty). Geopark tým získa silnejšiu podporu odborných a vedeckých inštitúcii, ktoré ešte viac zlegitimizujú jeho snahu pri ďalšom budovaní a prevádzkovaní záujmového územia, čo je dokonca vzácne aj v európskom meradle.

Foto: zľava Jiří  Vitáloš (predseda správnej rady Geoparku Malé Karpaty), Peter Fedor (dekan Prírodovedeckej fakulty UK), Igor Slaninka (generálny riaditeľ Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra), Ján Kautman (riaditeľ Prírodovedného múzea SNM), Jozef Michalík (zástupca Ústavu vied o Zemi SAV).