Contacts

 

 

Ministerstvo životného prostredia SR

MŽP SR – Sekcia geológie a prírodných zdrojov
Bukurešťská 4, 811 04 Bratislava

Mgr. Ivan Mesarčík
ivan.mesarcik@enviro.gov.sk
tel.: +421 2 59564105

Slovenská agentúra životného prostredia

SAŽP – Odbor starostlivosti o vidiecke životné prostredie
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Ing. Patrik Pachinger
patrik.pachinger@sazp.sk
tel.: +421 48 4374173