Week of European Geoparks

Home / Week of European Geoparks

Týždeň európskych geoparkov 2019

Slovenská agentúra životného prostredia podporila podujatie Týždeň európskych geoparkov na Slovensku

Tohtoročné podujatie „Týždeň európskych geoparkov“ sa konalo od 27. mája do 7. júna 2019 v územiach slovenských geoparkoch, Novohrad-Nógrád globálnom geoparku UNESCO, Banskoštiavnickom a Banskobystrickom geoparku za aktívnej podpory Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP).

V slovenskej časti územia Novohrad-Nógrád globálneho geoparku UNESCO bolo uvedené podujatie realizované už po 11. krát. Otvorila ho pešia túra so sprievodom na trase Fiľakovo – Stará Bašta – Šiatorská Bukovinka – Fiľakovo zameraná na prezentáciu hodnôt geoparku so spoznávaním vtačieho spevu. Nosným edukačno-výchovným podujatím bola súťaž „Objavuj Novohrad-Nógrád geopark“, určená pre žiakov I. a II. stupňa základných škôl novohradského regiónu s cieľom spoznávať neživú a živú zložku životného prostredia CHKO Cerová vrchovina pri príležitosti jej 30. výročia.

Na súťaži I. stupňa základných škôl realizovanej v obci Tachty sa zúčastnil rekordný počet 17. trojčlenných súťažných družstiev. Žiaci prostredníctvom oboznámenia sa s problematikou regionálnej geológie z okolia (napr. o Tachtianskej diatréme) a piatich externých stanovíšť medzi sebou súťažili v makroskopickom spoznávaní druhov hornín s ich následnou identifikáciou len prostredníctvom hmatu, vo vopred pripravených tzv. hmatkách obsahujúcich pieskovec, kryštál kremeňa, sopečné sklo, uhlie, zlepenec, skamenené lastúrniky, určovaní rôznych druhov flóry, fauny (z 50 obrazových príloh), ako aj identifikovaní a lokalizovaní chránených území na tzv. slepej mape CHKO Cerová vrchovina. Žiaci II. stupňa základných škôl si svoje vedomosti overili medzi sebou v 11. trojčlenných družstvách v obci Radzovce s obdobným programom ako mali ich mladší spolužiaci, ale v kratšom, časovo náročnejšom tempe a podrobnejšom poznávaní regionálnej geológie z okolia Radzoviec. Samozrejme tri najlepšie družstvá žiakov z I. a II. stupňa boli za ich výkon ocenený zaujímavými cenami, ktoré do súťaže darovali Združenie právnických osôb Geopark Novohrad-Nógrád a SAŽP.

Aj v Banskoštiavnickom geoparku bolo zrealizované 6. júna 2019 podobné súťažné podujatie „Spoznávaj svoj geopark“, pripravené pre žiakov II. stupňa ZŠ Maximiliána Hella v obci Štiavnické Bane, priestore tajchu Bakomi. Žiakom bol zaujímavým spôsobom pomocou 3D animácie odprezentovaný Banskoštiavnický geopark spolu s jeho regionálnymi fenoménmi s následným programom zameraným na mikroskopické poznávanie minerálov geoparku, určovanie druhov hornín hmatom, flóry a fauny CHKO Štiavnické vrchy a odpovedaním na kvíz týkajúci sa problematiky významného Piargského vodohospodárskeho systému slúžiaceho od začiatku 17. st. do začiatku 19. st. pre potreby vtedajšieho baníctva. Na súťaži sa zúčastnilo 5. trojčlenných družstiev.

V Banskobystrickom geoparku, v obci Ľubietová sa bude konať 25. júna 2019 informačno-poznávacie podujatie „Náš geopark“, určené pre žiakov ZŠ Ľubietovej, Strelníky a Medzibrodu. V úvode podujatia odznie prezentácia geoparku a jeho hodnôt s následným putovaním do priestoru haldového poľa Podlipa na Náučný banský chodník. Tu sa žiaci dozvedia o výskyte ľubietovských mineráloch, práci s kladivkom a želiezkom, hutníckej činnosti s možnosťou ručného dúchania do historickej taviacej peci a banských výplatných známkach. Bude pre nich pripravené aj fáranie do štôlne Nová Andreas so zaujímavým výkladom o faune žijúcej v starých banských dielach.

SAŽP v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, ústavom vied o Zemi zrealizovala tiež počas dvoch týždňov (od 27. mája do 7. júna) v Bratislave, pre širokú laickú a odbornú verejnosť výstavu Geoparky Slovenskej republiky“, s cieľom zvýšiť informovanosť a povedomie návštevníkov o etablovaných geoparkoch SR a potenciálnych územiach vhodných pre zriadenie geoparkov, ich prírodných, kultúrno-historických fenoménoch a produktoch CR. Priestor výstavy navštívilo niekoľko sto návštevníkov, prevažne z bratislavského regiónu.

Week of European Geoparks 2018

The Slovak Environment Agency was again involved in the European Geoparks Week in Slovakia (25 May – 10 June 2018). The Slovak Environment Agency during two days (30 – 31 May 2018) tested in an interesting way knowledge and skills of pupils of primary schools from the Novohrad Region in competition-education activities with the subject ”Discover the Novohrad-Nograd Geopark“, focused on getting to know important localities of the geopark, its fauna and flora.

Photogallery from Novohrad-Nógrád geopark:

The Slovak Environment Agency also organized information and promotion events in the Banská Štiavnica Geopark (5 June 2018) and the Banská Bystrica Geopark (11 June 2018) for pupils of primary schools with the subject ”We live in the geopark territory“, presented in the form of interesting presentations, animations or excursions, e.g. going down the so-called. ”Partisan tunnel“. During the aforementioned events, the Slovak Environment Agency also ensured an erudite geologist who presented to pupils and enable them practical panning for gold, getting to know minerals under microscope and showed short films to them on the subject Planet on which we are living.

Photogallery from Banska Stiavnica geopark:

 

Photogallery from Banska Bystrica geopark:

The Slovak Environment Agency in cooperation with the University of Matej Bel also organized during two weeks (from 28 May to 8 June 2018) in the premises of the Faculty of Natural Sciences the exhibitionGeoparks of the SR – protection of inanimate nature and tourism support“ that was focused not only on presentation and promotion of the operated geoparks with the awarded title Geopark of the SR (the Novohrad-Nograd Geopark, Banská Štiavnica Geopark, Banská Bystrica Geopark), but also on the territories with the potential to become a geopark of the SR, such as ”Sandberg-Pajstun Geopark“, ”Little Carpathian Mountains Geopark“ and ”Zemplín Geopark“.

Photogallery from the exhibition:

 

 

Week of European Geoparks in Novohrad-Nógrád geopark 2017

During the 30th and 31st of May 2017, pupils I and II elementary schools competition and educational event “Objavuj Novohrad-Nógrád geopark”, which was actively involved in the Slovak Environmental Agency. On the first day, the event took place in the Fylakov Municipal Park, where younger pupils (13 triple cohorts) recognized geopark locations and measured their knowledge and skills through competitive tasks at five locations. Representatives of the Slovak Environmental Agency have examined in an interesting way the pupils’ senses in three of them, focusing on touch, smell and sight. With the help of the touch, they should correctly identify the nature (eg berries, tree bark, empty shells of snails, etc.) found in the built-in pocket (sachets), using the smell to find out what was in the so- (eg lavender, mint, needle, …), with the help of sight to find and name the species of animals found in the shelter, image (eg garden snail, green grasshopper, horn meadow, …) all in designated time interval. The second day the event took place in the village of Hajnáčka, where the seniors of the older pupils (11 three-member teams) measured the Hajnáč Castle Castle and its surroundings in the same competition, but with a shorter time interval and extended to determine the types of rocks and minerals. Within the framework of both events, pupils were able to listen to the interesting geologist’s geological background, to see the 3D model of a functional volcano or a short film about the origin and development of Štiavnické stratovulkan. After completing the competition, it was obvious that they were evaluated and then rewarded the best three teams, both I. and II pupils. elementary school.