Die Slowakei hat ab heute vier Geoparks

Home / Die Slowakei hat ab heute vier Geoparks

Slovenské jaskyne sú svetoznáme, ale menej sa vie o geoparkoch. Tieto územia slúžia vo svete ako moderný nástroj cestovného ruchu a nového spôsobu využitia voľného času. Ich cieľom je podporovať snahy o ochranu neživej i živej prírody, prevádzkovanie zeleného cestovného ruchu a vzdelávanie verejnosti formou príbehov. Vďaka ministerstvu životného prostredia (MŽP) sa Sieť slovenských geoparkov rozšírila o Geopark Malé Karpaty. Slávnostný akt menovania geoparku otvoril štátny tajomník envirorezortu Juraj Smatana, symbolicky počas Týždňa európskych geoparkov (24.5. – 6.6.).

Podľa štátneho tajomníka Smatanu sú geoparky moderným nástrojom zeleného cestovného ruchu, environmentálneho vzdelávania, ochrany neživej prírody a udržateľného manažmentu územia. „Tieto územia využívajú potenciál krajiny do najmenších detailov. Na to, aby sa stali skutočne prospešné pre spoločnosť, je dôležitá spolupráca štátnych inštitúcií, územných celkov, samospráv, ako aj mimovládnych organizácií,“ zdôraznil štátny tajomník Smatana.

Prijatie Geoparku Malé Karpaty do Siete geoparkov SR je výsledkom dlhodobej snahy o vybudovanie geoparku podľa zásad organizácie UNESCO, a to iniciatívou zdola. Za obdobie rokov 2017 – 2021 badať výrazný progres v budovaní zázemia organizačnej štruktúry, objektovej sústavy aj v rôznorodosti vykonávaných akcií. Koncepcia geoparku vychádza z tvorby jednotlivých geomontánnych oblastí, ktoré tvoria jednotný celok – geopark. Geopark Malé Karpaty je dlhodobo budovaný na princípoch dobrých vzťahov, práce s verejnosťou a vzdelávaním mládeže. Nadšenie manažmentu geoparku sa pretavuje do dobre fungujúcej spolupráce s orgánmi štátnej a verejnej správy, vedeckými inštitúciami a neziskovými organizáciami. Jiří Vitáloš, zástupca Geoparku Malé Karpaty zdôraznil, že geopark tvoria tri piliere – neživá príroda, živá príroda a kultúra. „Našou úlohou je priblížiť ich vzájomnú interakciu širokej verejnosti,“ podčiarkol.

Komplikovaná geologická stavba Malých Karpát, vysoká geologická a biologická diverzita a nimi ovplyvnená kultúra sú zdrojom mnohých príbehov. Súčasťou územia je množstvo výnimočných lokalít, počnúc hradnou skalou na Devíne, cez Sandberg, Marianku, banskú oblasť medzi Pernekom a Pezinkom, vinohrady na úbočí Malých Karpát, až po krasové oblasti v okolí jaskyne Driny a Plaveckého podhradia.

Geopark Malé Karpaty sa pripojil k etablovaným geoparkom UNESCO geoparku Novohrad – Nógrád, Banskoštiavnickému geoparku a Banskobystrickému geoparku.