Woche der europäischen Geoparks

Home / Woche der europäischen Geoparks

Týždeň európskych geoparkov 2019

Slovenská agentúra životného prostredia podporila podujatie Týždeň európskych geoparkov na Slovensku

Tohtoročné podujatie „Týždeň európskych geoparkov“ sa konalo od 27. mája do 7. júna 2019 v územiach slovenských geoparkoch, Novohrad-Nógrád globálnom geoparku UNESCO, Banskoštiavnickom a Banskobystrickom geoparku za aktívnej podpory Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP).

V slovenskej časti územia Novohrad-Nógrád globálneho geoparku UNESCO bolo uvedené podujatie realizované už po 11. krát. Otvorila ho pešia túra so sprievodom na trase Fiľakovo – Stará Bašta – Šiatorská Bukovinka – Fiľakovo zameraná na prezentáciu hodnôt geoparku so spoznávaním vtačieho spevu. Nosným edukačno-výchovným podujatím bola súťaž „Objavuj Novohrad-Nógrád geopark“, určená pre žiakov I. a II. stupňa základných škôl novohradského regiónu s cieľom spoznávať neživú a živú zložku životného prostredia CHKO Cerová vrchovina pri príležitosti jej 30. výročia.

Na súťaži I. stupňa základných škôl realizovanej v obci Tachty sa zúčastnil rekordný počet 17. trojčlenných súťažných družstiev. Žiaci prostredníctvom oboznámenia sa s problematikou regionálnej geológie z okolia (napr. o Tachtianskej diatréme) a piatich externých stanovíšť medzi sebou súťažili v makroskopickom spoznávaní druhov hornín s ich následnou identifikáciou len prostredníctvom hmatu, vo vopred pripravených tzv. hmatkách obsahujúcich pieskovec, kryštál kremeňa, sopečné sklo, uhlie, zlepenec, skamenené lastúrniky, určovaní rôznych druhov flóry, fauny (z 50 obrazových príloh), ako aj identifikovaní a lokalizovaní chránených území na tzv. slepej mape CHKO Cerová vrchovina. Žiaci II. stupňa základných škôl si svoje vedomosti overili medzi sebou v 11. trojčlenných družstvách v obci Radzovce s obdobným programom ako mali ich mladší spolužiaci, ale v kratšom, časovo náročnejšom tempe a podrobnejšom poznávaní regionálnej geológie z okolia Radzoviec. Samozrejme tri najlepšie družstvá žiakov z I. a II. stupňa boli za ich výkon ocenený zaujímavými cenami, ktoré do súťaže darovali Združenie právnických osôb Geopark Novohrad-Nógrád a SAŽP.

Aj v Banskoštiavnickom geoparku bolo zrealizované 6. júna 2019 podobné súťažné podujatie „Spoznávaj svoj geopark“, pripravené pre žiakov II. stupňa ZŠ Maximiliána Hella v obci Štiavnické Bane, priestore tajchu Bakomi. Žiakom bol zaujímavým spôsobom pomocou 3D animácie odprezentovaný Banskoštiavnický geopark spolu s jeho regionálnymi fenoménmi s následným programom zameraným na mikroskopické poznávanie minerálov geoparku, určovanie druhov hornín hmatom, flóry a fauny CHKO Štiavnické vrchy a odpovedaním na kvíz týkajúci sa problematiky významného Piargského vodohospodárskeho systému slúžiaceho od začiatku 17. st. do začiatku 19. st. pre potreby vtedajšieho baníctva. Na súťaži sa zúčastnilo 5. trojčlenných družstiev.

V Banskobystrickom geoparku, v obci Ľubietová sa bude konať 25. júna 2019 informačno-poznávacie podujatie „Náš geopark“, určené pre žiakov ZŠ Ľubietovej, Strelníky a Medzibrodu. V úvode podujatia odznie prezentácia geoparku a jeho hodnôt s následným putovaním do priestoru haldového poľa Podlipa na Náučný banský chodník. Tu sa žiaci dozvedia o výskyte ľubietovských mineráloch, práci s kladivkom a želiezkom, hutníckej činnosti s možnosťou ručného dúchania do historickej taviacej peci a banských výplatných známkach. Bude pre nich pripravené aj fáranie do štôlne Nová Andreas so zaujímavým výkladom o faune žijúcej v starých banských dielach.

SAŽP v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, ústavom vied o Zemi zrealizovala tiež počas dvoch týždňov (od 27. mája do 7. júna) v Bratislave, pre širokú laickú a odbornú verejnosť výstavu Geoparky Slovenskej republiky“, s cieľom zvýšiť informovanosť a povedomie návštevníkov o etablovaných geoparkoch SR a potenciálnych územiach vhodných pre zriadenie geoparkov, ich prírodných, kultúrno-historických fenoménoch a produktoch CR. Priestor výstavy navštívilo niekoľko sto návštevníkov, prevažne z bratislavského regiónu.

Woche der Europäischen Geoparks in der Slowakei 2018

Die Slowakische Umweltagentur nahm erneut an der Woche der Europäischen Geoparks in der Slowakei (25. Mai – 10. Juni 2018) teil. An zwei Tagen (30.-31. Mai 2018) testete die Slowakische Umeltagentur im Wettbewerb „Entdecken Sie den Geopark Novográd-Nógrád“ auf einer interessanten Art und Weise das Wissen und die Fähigkeiten von Schülern von Grundschulen aus der Region Novohrad, und zwar durch Wettbewerbs-, Bildungsaktivitäten, die sich auf die Identifizierung wichtiger Geoparkstandorte, ihre Fauna und Flora konzentrieren.

Fotogalerie aus dem Geopark Novohrad-Nógrád:

Die Slowakische Umweltagentur organisierte auch im Geopark Banská Štiavnica (am 5. Juni 2018) und im Geopark Banská Bystrica (am 11. Juni 2018) Informations- und Werbeveranstaltungen für Grundschüler mit dem Thema „Wir leben im Geopark“, das ihnen in Form von interessanten Präsentationen, Animationen oder Exkursionen, z. B. durch die Wahl der so genannten „Partizánske štôlne“ präsentiert wurde. Während der oben genannten Veranstaltungen sicherte sich die Slowakische Umweltagentur auch einen etablierten Geologen, der den Grundschülern die praktische Goldwäsche, das Kennenlernen von Mineralien unter dem Mikroskop und Kurzfilme zum Thema Planet, auf dem ich lebe, ermöglichte und vorstellte.

Fotogalerie aus dem Geopark Banska Štiavnica:

 

Fotogalerie aus dem Geopark Banská Bystrica :

Während zwei Wochen (vom 28. Mai bis 8. Juni 2018) realisierte die Slowakische Umweltagentur in Zusammenarbeit mit der Universität von Matej Bel die AusstellungGeoparks der Slowakischen Republik – Schutz der benachbarten Natur und Förderung des Tourismus“ an der Fakultät für Naturwissenschaften. Der Schwerpunkt lag nicht nur auf der Präsentation und Förderung der betriebenen Geoparks mit dem Titel Geopark der Slowakischen Republik (Geopark Novohrad-Nógrád, Geopark Banská Štiavnica, Geopark Banská Bystrica), sondern auch auf Gebieten mit dem Potenzial, ein Geopark der Slowakischen Republik zu werden, u. a. der „Geopark Sandberg-Pajštun“, der „Geopark Kleine Karpaten“ und der „Geopark Zemplín“.

Fotogalerie aus der Ausstellung:

Woche der Europäischen Geoparks in der Slowakei 2017

Während der 30 und 31. Mai 2017 wurde es für Schüler von I. und II umgesetzt. Klasse der Grundschulwettbewerb und Bildungsveranstaltung „Objavuj Novohrad-Nógrád Geopark“, in der sich aktiv an der Slowakischen Umweltagentur teilgenommen. Der erste Tag der Veranstaltung im Stadtpark in Filakovo statt, wo jüngere Schülern (13 Teams von drei) über die Geopark-Sites zu lernen und ihr Wissen gemessen und Fähigkeiten, die durch Wettbewerbsaufgaben an fünf Standorten. Vertreter der Slowakischen Umweltagentur wurden eine interessante Art und Weise Sinne der Studenten an drei von ihnen untersuchen konzentrierte sich auf Berührung, Geruch und Anblick. touch hatte richtig Produkte der Natur identifizieren (z. B. Fruchtpfeile, Baumrinde, leeren Schneckenhäuser, …), die in der Konstruktion der Geräte (Beutel), den Geruchssinn mit, um herauszufinden, was in dem sogenannten war. Riechbecher (z. B. Lavendel, Minze, Tannennadeln, …), Vision über die Tierarten in der Haut und das Bild sich zu lokalisieren und zu benennen (z. B. Gartenschnecke, Heuschrecke grün, Buzzard, …) und alle benannten Zeitintervall. Der zweite Tag der gehaltenen Veranstaltung im Dorf Hajnáčka, wo die Ebene Rollen spielen, aber mit einem kürzeren Zeitintervall und verlängert durch die Typen von Gesteinen und Mineralien Bestimmung der Kraft ältere Schüler (11 Teams von drei) gemessen, wo mehr Hajnáčsky des Burgberg und seine Umgebung kennen. Innerhalb von zwei Veranstaltungen, Schüler zusätzlich zu konkurrierenden Aufgaben könnten einen interessante Geschichte Geologen des geologischen Werte Geopark hören, Blick auf dem 3D-Modell Vulkan Begriff oder Kurzfilm über die Entstehung und Entwicklung Štiavnica stratovolcano. Die Wettbewerbsaufgaben, kommen natürlich auf ihre spätere Auswertung und belohnen die besten drei Teams und Studenten I und II Nach Abschluss. Klasse der Grundschule.