Týždeň európskych geoparkov

Home / Týždeň európskych geoparkov

Týždeň európskych geoparkov na Slovensku 2018

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) sa opäť zapojila do Týždňa európskych geoparkov na Slovensku (25. máj – 10. jún 2018). SAŽP počas dvoch dní (30. – 31. mája 2018) otestovala zaujímavým spôsobom vedomosti a zručnosti žiakov základných škôl z novohradského regiónu v súťažno-vzdelávacích aktivitách s témou „Objavuj Novohrad-Nógrád geopark“, zameraných na spoznávanie významných lokalít geoparku, jeho fauny a flóry.

Fotogaléria z Novohrad-Nógrád geoparku:

SAŽP tiež zrealizovala v Banskoštiavnickom geoparku (5. júna 2018) a Banskobystrickom geoparku (11. júna 2018) informačno-propagačné podujatia pre žiakov základných škôl s témou „Žijeme v území geoparku“, ktorá im bola predstavená formou zaujímavých prezentácií, animácií, či exkurzií, napr. fáraním do tzv. „Partizánskych štôlní“. Počas uvedených podujatí SAŽP zabezpečila aj fundovaného geológa, ktorý o.i. žiakom predstavil a umožnil praktické ryžovanie zlata, spoznávanie minerálov pod mikroskopom a premietol krátke filmy na tému Planéta na ktorej žijem.

Fotogaléria z Banskoštiavnického geoparku:

 

Fotogaléria z Banskobystrického geoparku:

SAŽP v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela zrealizovala počas dvoch týždňov (od 28. mája do 8. júna 2018) v priestoroch Fakulty prírodných vied aj výstavu „Geoparky SR – ochrana neživej prírody a podpora cestovného ruchu“, ktorá bola zameraná nielen na prezentáciu a propagáciu prevádzkovaných geoparkov s udeleným titulom Geopark SR (Novohrad-Nógrád geopark, Banskoštiavnický geopark, Banskobystrický geopark), ale aj na územia s potenciálom stať sa geoparkom SR, akými sú napr. „Sandbersko-pajštúnsky geopark“, „Geopark Malé Karpaty“ a „Zemplínsky geopark“.

Fotogaléria z výstavy:

Týždeň Európskych geoparkov v Novohrad-Nógrád geoparku 2017

Počas 30. a 31. mája 2017 bolo zrealizované pre žiakov I. a II. stupňa základných škôl súťažno-vzdelávacie podujatie „Objavuj Novohrad-Nógrád geopark“, na ktorom sa aktívne podieľala aj SAŽP.
Prvý deň sa podujatie konalo v Mestskom parku vo Fiľakove, kde mladší žiaci (13 trojčlenných družstiev) poznávali lokality geoparku a zmerali si svoje vedomosti a zručnosti prostredníctvom súťažných úloh na piatich stanovištiach. Zástupcovia SAŽP preverovali zaujímavým spôsobom zmysly žiakov na troch z nich, zameraných na hmat, čuch a zrak. Pomocou hmatu mali správne určiť prírodniny (napr. plody šípky, kôru stromu, prázdne ulity slimákov, …) nachádzajúce sa v zostrojenej pomôcke (vrecúškach), pomocou čuchu zistiť, čo bolo v tzv. čuchových pohároch (napr. levanduľa, mäta, ihličie, …), pomocou zraku nájsť a pomenovať druhy živočíchov nachádzajúcich sa v skrývačke, obrázku (napr. slimák záhradný, kobylka zelená, myšiak hôrny, …) a to všetko v určenom časovom intervale.
Druhý deň sa podujatie konalo v obci Hajnáčka kde si v rovnakých súťažných úlohách, ale s kratším časovým intervalom a rozšírených o určovanie druhov hornín a minerálov zmerali sily starší žiaci (11 trojčlenných družstiev), kde bližšie spoznali aj Hajnáčsky hradný vrch a jeho okolie. V rámci obidvoch podujatí, si žiaci okrem súťažných úloh mohli vypočuť zaujímavé rozprávanie geológa o geologických hodnotách geoparku, prezrieť 3D model funkčného vulkánu, či krátky film o vzniku a vývoji Štiavnického stratovulkánu.
Po absolvovaní súťažných úloh, prišlo samozrejme k ich vyhodnoteniu a následnému odmeneniu najlepších troch družstiev, tak žiakov I. ako aj II. stupňa základných škôl.